.:Daily Sport News:.

Polski Serwis o Tematyce Hokejowej. O Hokeju… z klasą!

Bunt Cracovii wobec PZHL

Luty 03, 2013 Autor: Malopolska TV Kategoria: PZHL, Wywiady

ComArch Cracovia Wczoraj na ulicy Wielickiej w Krakowie odbyła się konferencja Comarch Cracovii w sprawie kar nałożonych na klub przez PZHL w związku z brakiem drużyn młodzieżowych (Cracovia ma trzy takie grupy, a powinna mieć cztery w tym zespół w Centralnej Lidze Juniorów). Krakowski klub za te uchybienia musi zapłacić 45 tysięcy złotych oraz nałożony na niego został zakaz transferowy. Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko Comarch Cracovii oraz odpowiedź PZHL.

  

 
Oficjalne stanowisko MKS Cracovia:
 
Przykładem nowych, kuriozalnych przepisów, jest postanowienie § 10 ust. 5 Postanowień Wspólnych nakładające na kluby PLH konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 30.000 zł za brak drużyny uczestniczącej w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. O absurdalności tego przepisu prawa związkowego świadczy chociażby to, iż w polskim hokeju nie ma w chwili obecnej takiej liczby zawodników w wieku juniorskim, która pozwoliłaby wszystkim klubom PLH posiadać zespoły uczestniczące w tych rozgrywkach. Oznacza to, że już przy wprowadzaniu wspomnianego przepisu PZHL miał świadomość, iż określony w nim wymóg, który uchroniłby kluby od konieczności uiszczania dodatkowej opłaty, jest niemożliwy do wypełnienia przez większość klubów PLH co tylko jednoznacznie świadczy o celu w jakim przepis ten został wprowadzony.
Co więcej podkreślić należy, iż opłata za niezgłoszenie drużyny do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów określona w § 10 ust. 5 Postanowień Wspólnych dubluje się, w sposób oczywisty i bezpośredni, z opłatami za brak drużyn młodzieżowych, o których mowa w § 10 ust. 1 Postanowień Wspólnych. Co za tym idzie za brak drużyny w CLJ kluby hokejowe zobowiązane są uiścić łączną kwotę w wysokości 45.000 zł, co nie znajduje żadnego uzasadnienia i pozostaje w absolutnej sprzeczności z elementarnym poczuciem sprawiedliwości.
Nie zważając na taki stan rzeczy oraz sprzeciw ze strony klubów Wydział Gier i Dyscypliny PZHL, egzekwując wprowadzone przez Zarząd Związku regulacje § 10 ust. 5 Postanowień Wspólnych nałożył na MKS Cracovia SSA karę finansową oraz zakaz transferów krajowych i zagranicznych. Na skutek odwołania złożonego przez Klub Komisja Odwoławcza PZHL uchyliła karę finansową, jednakże utrzymała w mocy zakaz przeprowadzania transferów znacznie ograniczając w ten sposób możliwości funkcjonowania Klubu w przededniu rozgrywek play-off. Warto przy tym dodać, że Komisja Odwoławcza nie poinformowała MKS Cracovia SSA o terminie posiedzenia dotyczącego rozpoznania odwołania Klubu, co jest całkowicie nieakceptowanym sposobem funkcjonowania i pozostaje w oczywistej sprzeczności ze standardami postępowania dyscyplinarnego. Komisja Odwoławcza PZHL pozbawiając MKS Cracovia SSA możliwości uczestnictwa w swoim posiedzeniu naruszyła bowiem przysługujące Klubowi prawo do obrony.
To jednak nie koniec absurdów wynikających z działania PZHL. Wspominany przepis prawa związkowego PZHL obliguje bowiem kluby PLH, w tym także MKS Cracovia SSA do wpłaty należnej kwoty „na rzecz odrębnie utworzonego funduszu rozwoju hokeja dzieci i młodzieży”. Problem w tym, że PZHL do dnia dzisiejszego nie utworzył takiego funduszu, a numer konta, na które należy uiścić opłatę za brak drużyny w Centralnej Lidze Juniorów jest tak naprawdę numerem konta bankowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Oznacza to, że kluby muszą uiszczać opłatę bezpośrednio na rachunek Związku bez jakiejkolwiek pewności, co do tego, że środki te zostaną spożytkowane przez PZHL w celu, o którym mowa w przepisach.
Mając na względzie wskazane powyżej okoliczności MKS Cracovia SSA wyraża całkowity brak akceptacji dla istniejącego aktualnie stanu rzeczy i domaga się zmiany szkodliwych regulacji oraz zaniechania stosowania wobec klubów represji dyscyplinarnych związanych z brakiem drużyny w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.
Podnieść ponadto należy, iż nasz Klub (podobnie jak pozostałe kluby PLH) pozbawione są wsparcia ze strony Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży. Wskazać jedynie wypada, że federacje hokejowe w innych krajach, jak chociażby w Czechach, zaopatrują kluby w sprzęt hokejowy niezbędny dla funkcjonowania drużyn młodzieżowych, na których ma się opierać przyszłość tej dyscypliny sportu. PZHL nigdy zaś nie podjęło jakiejkolwiek inicjatywy w tym zakresie.
Wszystkie wskazane powyżej okoliczności prowadzą do smutnej konstatacji, iż PZHL nie realizuje przyświecających mu celów i założeń leżących u podstaw funkcjonowania Związku, gdyż zamiast wspierać kluby hokejowe w ich bieżącej działalności ustanawia kolejne, trudne do przezwyciężenia, przeszkody nakładając na kluby niczym nieuzasadnione dodatkowe obowiązki finansowe.

 
Odpowiedź PZHL-u na zarzuty Cracovii:
W związku z dzisiejszą konferencją prasową zwołaną przez MKS Cracovia, Polski Związek Hokeja na Lodzie pragnie odnieść się do kilku kwestii poruszonych przez krakowski klub.

Komunikat PZHL

1. W związku ze złożeniem przez MKS Cracovia SSA w dniu 29.01.2013 roku Kasacji od orzeczenia Komisji Odwoławczej PZHL z dnia 22 stycznia 2013 roku (sygn. akt 1/2013) Polski Związek Hokeja na Lodzie informuje, iż przedmiotowa kasacja zostanie rozpoznana niezwłocznie przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu planowanym na dzień 2 marca 2013 roku.

2. Ponadto PZHL dementuje informację o rzekomym zakazie występów w fazie play – off przez drużynę MKS Cracovia SSA w związku z zaistniałą sytuacją.

3. Dodatkowo PZHL ze zdumieniem przyjmuje obecną postawę MKS Cracovia SSA ponieważ dotychczasowe stanowisko w/w klubu nie kwestionowało przepisów Postanowień Wspólnych. PZHL nadmienia, iż kwestionowany przez MKS Cracovia SSA przepis § 10 punkt 5 został przez obecny Zarząd PZHL jedynie zmodyfikowany na korzyść klubów, dając możliwość na celowe przeznaczenie przez PZHL środków wpłaconych przez kluby na szkolenie młodzieży. Faktem jest również, iż w dniu 07.09.2012 roku MKS Cracovia SSA wpłaciła na konto PZHL kwotę 10.000,00 zł tytułem cyt. „wpłata za brak drużyny CLJ na podstawie paragrafu 10 ust. 5 Postanowień Wspólnych PZHL”, co więcej MKS Cracovia SSA zwróciła się do Związku o przedłużenie terminu płatności drugiej raty z dnia 30.11.2012 roku na dzień 31.03.2013 roku, czym uznała swoje zobowiązanie względem PZHL.

 


Gorąco zachęcamy do odwiedzin Serwisu Małopolskiej Telewizji Internetowej – Małopolska.TV

Internetowa Telewizja Małopolska - wydarzenia z regionu, transmisje live

 

Share

Komentarze wyłączone.